JUROTISSU Perforáltlemez- Fémszövet- és Rácstechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

A jelen okiratba foglalt feltételrendszer a JUROTISSU Kft. tevékenységi körébe tartozó áruszállítási, értékesítési szerződésekre irányadó, kötelező szabályokat tartalmazza. Az üzleti feltételektől való eltérés csak a szállító és a megrendelő (Eladó és Vevő) előzetes megállapodása alapján érvényesíthető.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

Ajánlatkérések kezelése:

Vevő személyesen az Eladó telephelyén, vagy írásban e-mailben, vagy az Eladó honlapján található ajánlatkérő űrlapon, vagy postai levélben vagy telefonon kérhet ajánlatot.

Eladó élőszóban vagy telefonon közli, de elsősorban e-mailben küldi meg ajánlatát.

Eladó a közölt ajánlatot mennyiség, minőség és ár tekintetében a készlete erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

Az ajánlatok érvényessége: 3 nap, ha Eladó ettől eltérő érvényességi határidőt nem jelez.

Megrendelések, ill. a szerződés létrejötte:

A Vevő kizárólag írásba foglaltan leadott rendelése, valamint a JUROTISSU Kft., mint Eladó írásbeli visszaigazolása hozza létre az adásvételre vonatkozó szerződést.

A megrendelés kötelező tartalmi elemét képezi – a műszaki igény szakszerű megjelölésén túl – a megrendelő neve, székhelye, adószáma, számlázási és szállítási címe, az ügyletet lebonyolító személy neve és beosztása, továbbá a kért szállítási mód és időpont.

Ezt követőleg Eladó írásban visszaigazolja a megrendelést, a termék pontos megjelölésével, a megrendelt mennyiséggel, az egységárral, az áru teljes értékével, a szállítási  határidővel, a szállítási módjával, az esetleges fuvardíj felszámolásával, valamint a fizetés módjával és határidejével.

A Vevő ezt követőleg a létrejött szerződéstől nem állhat el. Ellenkező esetben Eladó igényt tarthat a teljes vételárra, függetlenül attól, hogy Vevő átveszi-e az árut.

A termékárak megadása nettó plusz ÁFA vagy nettó és fordított ÁFA formában történik. Paritása EXW, vagyis az eladó telephelyén érvényes, de a fuvareszközre való felrakást tartalmazza.

Egyedi gyártás:

Kizárólag a Vevő által megadott rajz alapján készül, árkalkuláció és elfogadott árajánlat alapján.

A gyártáshoz kapcsolódó összes paramétert előre kell egyeztetni írásban, beleértve a szállítási határidőt is.

Előzetes egyeztetés alapján a Vevő által rendelkezésre bocsátott lemezből (bérmunkában) is készülhet, amennyiben a JUROTISSU Kft. képviselője az anyagot mennyiségben és minőségben átveszi.

Az egyedi gyártású terméket minden esetben a megrendeléskor, előre kell megfizetni, az Eladó díjbekérő dokumentuma alapján.

Amennyiben a legyártott áru megegyezik az előre rögzített adatokkal, akkor semmilyen körülmények között nem vásárolja vissza a cég.

A megrendelt áruk elszállítása:

Alapesetben Vevő saját fuvareszközével vagy fuvarozó céget megbízva viheti el az árut.

Az áru átvételének jogosultságát minden esetben igazolni kell: cégbélyegzővel, aláírással, céges rendszámú autóval vagy meghatalmazással.

Vevő az Eladótól kapott készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles a megrendelt árut elszállítani. Ennek elmulasztása esetén, az un. jogosulti késedelem alapján, az eladó az árut felelős őrzésbe veszi legfeljebb 15 napig, amire tárolási díjat számolhat fel. A 15 nap elteltével az eladó a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbér címén igényt tarthat a szerződésben foglalt áru ellenértékére, sőt a meghiúsulásból eredő üzleti kára megtérítésére is.

Ha Vevő házhoz szállítva kéri az árut, akkor eladó gondoskodik a célba juttatásáról – futárcég, gyűjtőfuvarokra szakosodott fuvarozó megbízásával, vagy célfuvar szervezésével.

Az esedékes fuvardíjról minden esetben előre értesíti Vevőt, akinek azt jóvá kell hagynia.

Vevő az áru értékével egyidejűleg és egy összegben fizeti meg a fuvardíjat.

Fizetési feltételek:

Alapesetben a Vevő képviselője az áru átvételekor a helyszínen, számla ellenében készpénzben vagy bankkártyával fizet.

Tekintettel a felgyorsult banki átutalási lehetőségekre, azonnali banki átutalással is fizethet az áru átvételekor.

Amennyiben a felek üzleti kapcsolata még nem mélyült el, ill. a Vevő vásárlási gyakorisága még nem érte el a szükséges mértéket, a megrendelt áru ellenértékét előre fizetéssel kell kiegyenlíteni. Ebben az esetben az Eladó e-mailben díjbekérőt küld a Vevőnek.  A díjbekérő tartalmazza az Eladó és Vevő összes szükséges adatát, valamint a megrendelt áru pontos specifikációját, mennyiségét, egységárát és a vásárlás teljes összegét nettó plusz áfa értékben.

Halasztott fizetésre csak akkor van lehetőség, ha az üzleti kapcsolat a felek között már elmélyült, ill. a vevő egy éven belül legalább 3-szor vásárolt, és vásárlásainak nettó halmozott értéke eléri a nettó 400.000,- Ft-ot.

A halasztott fizetés átutalási határideje alapesetben 10 naptári nap. Hosszabb fizetési határidő csak egyedi megállapodás esetén alkalmazható.

Fizetési késedelem esetén Eladó a törvényes késedelmi kamatot számolja fel. Többszöri, vagy 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az Eladó visszavonhatja a halasztott fizetés lehetőségét az érintett ügyféltől.

Ha Vevő olyan árut rendel meg, amely nincs raktáron, és beszerzése huzamos időbe (hetekbe) telik, akkor Eladó előleget kérhet tőle. Az előleg összege lehet 30 %, 50 %, de akár 100 % is. Az előleg beszedése díjbekérő alapján történik, ami az összes szükséges adatot tartalmazza.

Ha a Vevő egyedi gyártású terméket, mindenekelőtt perforált lemezt rendel, akkor Eladó igényt tart a teljes áruérték előre fizetésére. Az egyedi gyártás kizárólag akkor kezdődik meg, amikor az áru ellenértéke megérkezik Eladó bankszámlájára.

A szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a jogviszonyuk fennállása alatt keletkező bármilyen akadályról.  A tájékoztatás elmaradásából eredő károkat a mulasztó fél viseli.

Minőség igazolása:

Vevő kérésére az Eladó műbizonylatot mellékel a termékhez. Ennek alapesete a „Kereskedői műbizonylat”, amit Eladó állít ki, az általa ismert műszaki paraméterek alapján.

Magasabb fokú műbizonylat ( 2.2 és 3.1.B) csak a gyártómű közreműködésével szerezhető be. Ennek átfutása 1 hét, költsége 1.000 Ft + áfa.

Eladott áruk visszavétele, ill. a visszavétel megtagadása:

Hibátlan teljesítés esetén az eladott áru visszavétele az eladó méltányossági kompetenciájába tartozik.

A felek jogait és kötelezettségeit a hatályos Ptk. szerinti termékszavatosság 6.168§. rendezi.

Ha az Eladó hibásan teljesít, akkor is mentesül a felelősség alól, ha a hiba a Vevő helytelen, pontatlan, szakszerűtlen megrendelési adataira vezethető vissza. (Ptk.6.177 § /2/bek.)

Mindig a rendelés-visszaigazolás adatai a mérvadóak, ha a vevő azokat nem kifogásolta.

Kárveszély és kártérítési igény:

A kárveszélyviselés az áru átadásával vagy a felelős őrzésbe vétellel száll át Vevőre.

A Vevő tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg nyílik meg, míg a vételár ki nem fizetéséig a rendelkezési jogát is csak saját felelősségére gyakorolhatja.

A Vevő panaszjoga kizárólag az eladó hibás teljesítésére alapítható, a termékfelelősség és a jótállás körében.

Eladó kártérítési felelőssége a tényleges kár, azaz a számla szerinti nettó összeg értékét nem haladhatja meg.

Felek a vitáikat békés úton kívánják rendezni, ha szükséges, Békéltető Testületi eljárás alávetéses illetőségét elfogadva. Abban a nem várt esetben, ha a peres eljárás nem mellőzhető, úgy a felek az eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékeségét ismerik el.

Vevői reklamációk

Eladó szavatol azért, hogy az általa értékesített áru megfeleljen a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek.

Az áru mind mennyiségben, mind minőségben az árut kísérő szállítólevél vagy számla adatainak kell, hogy megfeleljen. A Vevő köteles az árut az átvételkor ellenőrizni, és elfogadni vagy esetleges kifogásait megtenni. Vevő csak akkor jogosult utólagos reklamációra, ha a hiba rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az áru átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamáció szóbeli bejelentése nem elégséges, azt írásban kell megtenni. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru megnevezését, azonosító adatait, a hiba leírását, fotók mellékelésével.

Eladó nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származnak, hogy Vevő hibabejelentési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget.

Vevő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a Eladónak az áru megvizsgálásának lehetőségét. Eladó a minőségi, illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tenni a helyzet rendezésére.

Eladó Általános Szerződési Feltételeitől eltérni csak akkor lehet, ha a szerződő felek ebben előzetesen megállapodtak. A Vevő által kívánt eltérések csak akkor érvényesek, ha azokat Eladó írásban elfogadta. A Vevő ÁSZF-szabályai az Eladó által alapból el nem fogadottnak számítanak.

Jelen ÁSZF nyilvános, a Vevők által megismerhető.

A beérkező megrendelések úgy tekintendők, hogy Vevő ennek pontjait elfogadta, és ezen feltételek alapján köt szerződést Eladóval.

Budapest, 2024.01.02.

JUROTISSU Kft.